Salasana unohtunut?

Seura / Säännöt

Yleiset säännökset

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tekniikan Historian Seura THS ry, ruotsiksi Teknikhistoriska Samfundet THS rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistys on kaksikielinen, pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tekniikan ja teollisuuden historian tutkimuksen ja museotoiminnan edistäminen sekä tekniikan ja teollisuuden historian tunnetuksi tekeminen

 • herättämällä yksityisten henkilöiden, yhteisöjen ja elinkeinoelämän kiinnostusta tekniikan historiaan ja museotoimintaan,
 • tukemalla sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla tekniikan kehitys ja mahdollisuudet voidaan esittää elävästi ja kohderyhmien kiinnostusta herättävällä tavalla,
 • tukemalla tekniikan ja teollisuuden historian tutkimustoimintaa sekä
 • pyrkimällä korostamaan tekniikan ja teollisuuden merkitystä kulttuurin osana.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyksiä tekniikkaa esitteleviin museoihin ja muihin vastaaviin laitoksiin kotimaassa ja ulkomailla, järjestää seminaareja, kokouksia, retkeilyjä ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, antaa lausuntoja sekä tekee aloitteita ja esityksiä.

4 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

2. luku

Yhdistyksen jäsenet

5 § Jäsenryhmät

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.

6 § Jäsenyyden edellytykset

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 2 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta kiinnostuneen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tahtoo tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneen Suomen tai ulkomaan kansalaisen, jolle yhdistys tällä tavoin haluaa osoittaa erikoista tunnustusta.

7 § Jäsenmaksu

Vuosijäsenen ja kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kannattajajäsenen jäsenmaksu on vähintään kymmenkertainen vuosijäsenen jäsenmaksuun nähden.

Hallitus voi sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi anomuksesta vapauttaa vuosijäsenen yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuudesta.

8 § Yhdistyksestä eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan ilmoituksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita taikka muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, hallitus voi erottaa yhdistyksestä.

Jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta päättyneellä tilikaudella, hallitus voi katsoa eronneeksi.

 

3. luku

Yhdistyksen kokoukset

9 § Varsinaiset kokoukset

Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa, ja kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa.

10 § Ylimääräiset kokoukset

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa säädetään, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

11 § Kokouskutsujen toimittaminen

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään kymmenen päivää aikaisemmin ainakin yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä tai ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

12 § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi ääni.

13 § Kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

A. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
B. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut mahdollisesti tarvittavat kokousvirkailijat.
C. Tarkistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
D. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Varsinaisissa kokouksissa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

I. Syyskokous

 1. Toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle
 2. Talousarvio ja sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus tulevalle toimintakaudelle.
 3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 4. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
 5. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta tulevalle tilikaudelle.
 6. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen tavasta.

II. Kevätkokous

 1. Edellisen toimintakauden toimintakertomus
 2. Edellisen tilivuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 3. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

14 § Jäsenten esittämät asiat

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu saamaan esittämänsä asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

15 § Vaalit

Vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku läsnä oleva äänioikeutettu jäsen sitä vaatii.

 

4. luku

Yhdistyksen hallinto

16 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kunakin vuonna seuraavaksi kalenterivuodeksi. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä vuosittain puolet on erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus kutsuu tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt. Hallitus voi kutsua sopivia henkilöitä toimimaan eri paikkakunnilla yhdysmiehinä yhdistyksen tarkoituksen hyväksi.

17 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

18 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 2. edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle, sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
 3. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 4. toimeenpanna yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset,
 5. vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksun perimisestä,
 6. valita yhdistykselle ja sen eri toimielimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa talousarvion rajoissa,
 7. päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,
 8. laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset,
 9. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 10. hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

19 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja kaksi yhdessä taikka hallituksen valitsemat toimihenkilöt tavalla, jonka hallitus erikseen määrää.

20 § Yhdistyksen talouden hoito

Hallitus ottaa yhdistyksen varainhoitajan, jonka tehtävänä on hoitaa yhdistyksen varoja ja kirjanpitoa. Hänen on laadittava tilinpäätös ja jätettävä se sekä kirjanpitoasiakirjat hallitukselle viimeistään helmikuun 20. päivänä.

21 § Tilintarkastus

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat tarkastavat yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Tilintarkastajain tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa aineiston saatuaan.

 

5. luku

Muut säännökset

22 § Sääntöjen muuttaminen

Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista, vaaditaan vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous. Sääntöjen muuttamisasia tai yhdistyksen purkautumisasia on kokouskutsussa mainittava.

23 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus annetaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen viimeisen yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.

24 § Yhdistyslaki

Kysymyksiin, joita näissä säännöissä ei ole käsitelty, sovelletaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

25 § Aikaisemmin saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

(Muutos rekisteröity 7.6.1995)

Anna sähköpostiosoitteesi. Mikäli osoite löytyy tiedoistamme lähetämme siihen linkin uuden salasanan luontiin.